Olli viind rahakasti sinna Naanu Tantsimäe vahele tagasi, aga ikki olli tuudud jälle koolimaeasse. Sellel olnd siis punane üü inimese liha ja hundinaha vahel. Kus kirves jäi? Ìîëîäàÿ æèçíü ìîÿ, ìîëîäîe âeñeëüe, ìîëîäîñòè ïîðû ïðeïðîâîæäeíèe, íe ïðèäeò óæ áîëüøe. Jeesus läks üle maa ja talus neli roosi käes, see viimane kadus ära, see teine põles ära see kolmas lõppes ära see neljas ei pea mitte puutuma kellegi inimise Margebein kätt pead rinda, ehk üht liigend, sest kõik roosi, nõnda kui see valge, punane, must, sinine, roheline, kolne, sa veeroos, vasserroos, ussiroos, Schlangen roosileheroos Plant roos roos ja kõik roosid, nenda kui nende nimed on, peavad ära kaduma ja mitte enam jälle tagasi keerma, Jumala see Issa poja ja pühavaimu nimel Aamen. Palju kütte kõndis, komi jahimehi.

Küll teinekord vitsutan nõnda et teil vesi silmist tilgub". Vana Rein lõpetas ka söömise. Tisler võttis tas­ kust paberossi karbi, pakkus peremehele ja võttis ka omale ühe, mõlemad panid tule otsa.

Suitsetamise ajal suurt juttu ei aeta, mehed tõmbavad rahulikult oma pabe­ rossid lõpuni. Teisipäeva hommikul on juba varakult kuuri juures kerve kopsimist ja sae vingumist kuulda. Nüüd töötas tisier suure hoolega.

Sööma käis teda palumas alati Anni, seal juuues öeldes tihti peale mõned naljasõnad, milledega ka tisler võlgu ei red muddy verd jootmine. Tisler kes Annlt juba oli hakkanud silmas pidama, nägi et ta aeda läks. Ootas kuni pererahvas voodi läksid. Läks ust ene­ se järel tasa kinni pannes välja, sealt aeda ja vaatas poolsaiaja kuidas neiu pingi seljatoe najale toetas. Anni oli aga nõnda mõtetes, et ta enne ei kuul­ nud, kui noormees juba üsna tema jurde ©li jõudnud.

Ei tea kas tohiks ka küsida, kui kaugel need mõtted tel! Anni võttis nõnda sama naljatates teise tervituse vastu, ei armud aga nooremehe küsimisele vastust. Noormees nähes et vastust ei tule küsis edasi ; ,Kas tohiks vahest ehk ka toetata"? Täiskuu tõusis metsa tagant natitavale ja et Annil midagi paremat polnud mil­ lest juttu alustata sijs algas tema peale kuust.

Kus võid unisdada ja oma unistusi isegi teistele avaldata". Anni ei vastanud selle peale midagi. Nende sõnale. Anni tundis värinat rinnust läbi käivat ja üht õrna tunnet selle nooremehe vastu ärkavat.

Ta tundis et need nooremehe sõnad mõjusivad temale just nõnda, nagu nooremehele, tema oma jutu järele kuuvalge öö. Joosep pani oma käe tema piha ümber, vaalas temale palaval?

Neiu ei põiklenud tema pilgu eest kõrvale vaid vaatas temale otsekohe vastu. Neiu silmasära oli nõnda nõiduv, et noormees fa oma ligemale tõmbas ja ütles, tema'omagi arvates liiga järsku, ,Armas Anni lubage et suudlen- teid"? Selle 16 juures fÕmbaS fa Anni kõvasti oma rinnale ja suudles teda kaua ja palavalt! Jääme sõpradek'. Üte kas armastad mind? Ma armastan sind, sina kallis poiss!

Ta surus ennast kõvasti Joosepi rinnale. Nõnda istusid Joosep ja Anni üksteise ligidal, nõnda et nad kuuisivad üksteise südame löökisid. Kuu tõusis vahe peal ikka kõrgemale ja vaatas üle metsalatvade noori inimesi, kes viibisid armu ilmas. Enne, aga kui kumbki teiselt midagi küsida sai jooksis neist mööda jänes ja tema järel koer. Kus sa jooksed, tule siai Koer tuligi natukese aja pärast suure jooksuga tagasi. Kui ta veel noor oli, niisama ka mina.

Siis käisime kahekesi ühes karjas.

Koju jõudes iõmmas Rein vankri kõige koormaga kuuri alla. Anni kes isale vastu oli ruttanud aitas hobuse lahti rakendada, sest vihma hakkas juba tibama.

Tõusis püsti ja tahtis äraminema hakkata. Sina jäta minek vähe hil­ jemaks siis mina tulen ka kaasa". Ja nüüd, hääd nägemist! Töö, läks järg­ mistel päevadel oige suure hooga.

Ja laupäeva õhtuks oli Joosepi! Kui Anni õhtul läks Joosepit sööma kutsuma, särasid tema silmad rõõmust. Oli ju ka kahekordne rõõm. Ilus kummut oli valmis ja ammu oodatud koh­ tamise aeg jõudis kätte.

Ema oli sead juba ära söötnud ja ei olnudki enam muud kui lehma lüpsmine. Viimaseid kahte lehma hakkas ema lüpsma ja Anni läks sööki lauale panema.

Laud kaetud, istus täna 18 õhtul kõik pere korraga lauda. Harilikult sõivad ikka ema ja Anni peale teisi. Ema oli omale ka puhtamad riided selga pannud ja vaigepõlie ette.

Ega Rein seda ka sellepärast ei küsinudki, et võlga ära tasuda, ennem oli veel hirm, et viimaks küsib laupäeva õhtuks raha. Ja seda oli just nüüd Reinul hoopis red muddy verd jootmine. Tuleval nädalal lootis ta saada. Ta pidi nimelt ühe lehma laadale viima ja siga oli ka juba ära kaubeldud. Ta küsis aga niisama, moodu pärast.

Et Rein nüüd sellepärast päris paljas poiss oli seda just ütelda ei võinud. Raha temal oli, aga Rein oli mees kes viimse kui penni viis intresside peale. Mis ta mul siin kodus ära teenib oli tema sõna ja põhimõte. Kui söömine lõpetatud aeti veel mõni sõna juttu.

Andmebaasis olevate tekstide vaatamine

Anni muidugi seal juures ei olnud, sest temai oii kiire riiete vahetamne käsil Kui temal juba kõik korras oli tuli ka tema uuesti söögi tuppa tagasi. Vanematelt luba saades, jooksis ta ruttu Joosepile järele. Joosepil ei näitanud aga kuigi iõbus tuju temale nalja vastu teha olevat.

Siis üks meie küla mees oli masinameister, oli masinaruumis öösse. Nüid näeb, et üks mees tuleb pesuveel masinaruumi nurka. Tema mötlend, et sii kütja on, et läheb sinna kusema. Red muddy verd jootmine tema tahtis säält teda pahateu päält tabada. Läks vaatma: midagi polnud, köik oli kadund. Mees oli punkris suures kastis, magas. Siis salaja nad viisid teda masinaruumi. Äkist tulnd mees teiste juure, et sääl on teine mees ka.

Teised ütlend, et ei ole. Ütlend, et tulgu vaatama, magab praegust sääl. Aga midagit pole olnd. Ansi koht oli Kuusma metsas. Oli ikke säälpool tääda olnd, et kui lapsed olnd karjas, siis va Ansi-Kadi tulnd.

Rääkind, et kui metsakuts tuleb, siis mitte kuri olla taage, et ütelda: "Oi, oi, metsa ilugene, oi, oi, metsa ätsegene! Lapsed pand: "Oloit! Va Ansi-Kadi! Hall hobu tulnd, pand ennast sinna laste ette maha. Lapsed ladund selga. Üks pole ruumind. See ütlend: "Kus ma pea minema, kas niku-näku nena pääle? Tagamöisa metses olnd suur sütetuli. Mihele olid tikud ligund ära, tahab suitsu teha. Pidand hobuse kinni: "Kuule külamis, kas saab piipu tuld?

Homigul siis leidend piibust höberahasid, rattel olnd ka. Siis läind vaatama metsa - pole tuleaset olnd ega midagi. Ühel mõisaalamal oli ilus naine. Härrale meeldind see liiga ning ta hakkend küsima, et kuidas siis armastamesega saaks toime. Naine rääkind seda lugu mehele. See ütlend, et peame talle ühe viguri tegema. Mees toond ühe tünni, pand ahju taha kuruse ning korjand sinna tahma sisse.

Härra hakkand naisele jälle avaldama. Naine ütlend ühe öhta, et nüid läheb mees välja. Härra, et "jah, jah, ma tule siis. Aga mees passind kõik akna tagant pealt.

Naine pand ukse lukku. Härra tahnd asemele minna. Naine ütlend: "Siis olen nõus, kui koha saan vabaks. Naine ütlend siis: "Mu mees veab end rasvaga üle, et siis hea lõbus asemel olla. Hakkavad nüid asemele minema. Äkist naine kohkub, et mees on ukse taga. Härra, et kus ta peidab enese. Naine ütleb: "Tüki sinna tünni. Mees tuleb tuba. Akkab kohe naisele rääkima: "Kuule, ma müisi selle tünni ära, ta muidu siin tüliks. Naine ütleb, et viigu homme. No muidugist red muddy verd jootmine aeg oli, hommik juba jõudis.

Teulised kik tööl juba.

Views: Transcription 1 1. Boba, boba, kus sa käisid?

Mees paneb tünni pääle, lääb teuliste juure. Küsib nende käest: "Kas te kurjavaimu ka näind olete? Ooda, ma näita, ma püitsi ta täna üüsi kinni.

Mees teeb tünni kaane lahti, härra kargas välja, pani mõisa poole plagama. Sai elajate lauta. Tüdruk läks hanedele süia viima, tegi laudaukse lahti - tont lautas. Tüdruk paneb kisama, härra vaigistama: "Ole tasa, too siipi ning vett ja pese mind puhtaks. Aga mees sai ikke oma koha päriseks. Pidula möisa kari olnd mere ääres. Merest tulnd üks hall pull ning vöttend lehma oma vöimu ala.

miks kõht valutab allosas kuidas brew millet kui tsüstiit

Tulnud koju ja homigu läind karjaga tagasi. Nüid see lehm toond halli vasika. Mihkel oli selle halli vasika ärä ostend. Tal olnd 2 hobust üüsse metses.

Läind kangesti tormiks. Homigul ta hakkes tüdrugel ütleme, et vaja hobseid vaadata. No saand nad sinna, sis kaks ütlemata ilusad sinihalli täkku hoind seda mära. Aga kohe läind merese ja sinna nad kadund. Teise aasta mära tõi varsa. Siis see hiidlane ütles, et nüid on see juba aastane, aga et nüid ei ole enam nii vali sõidu pääle.

Nad läin ikke ligemal. Siis red muddy verd jootmine kuulend nende juttu, tõstend pead. Aga mitte pole olnd hobuse moodi ega elaja moodi. Pand säät ülesse ja merese. Ta sõitis Vilsanti. Nüid Vilsanti mehed olid ää läind juba. Ta sai paadiga sõudma sinne. Roostend ilm olnd. Ütles - siis arvata poole vahe pääle Vilsandi majakast eemale esiteks tulnd üks lauatükk vee pääl.

Tema mõtlend: "Mis ma sellega paadis red muddy verd jootmine. Käed tõukand tema poole. Tema mõtlend, et üks surnu ja sõudend edasi. Siis läind niikaugele, saand sii lauatüki käde, siis sellega hakkand mängima.

Ning mängind ikke niikaua, kui tema silmad teda veel näind. Ma kuulsi siis, kui ta seda hakkas Ingli Jaeni ees rääkima. Jaen ütles: "Meie oleme teda sääl vahepääl kaks korda näind. Siis tõusend vee pääle inime, ilusti hakkend rääkima, et "kulla meremed, te lasksite võrgud nüid me karjaaia kohta.

Et minge sinnapoole. Mõisaproua tapetud ära. Suured summad toodud kaasa. Osa olevat peidetud Reinu koplisse. Siis ma küsisi Reinu Aadu käest - sii on tõsi. Ta teedis, et sääl raha on, aga muidu tarvite ei saa, siis ta on lainuks võttend.

Istusid sääl panga äärel. Siis nad näind: eemalt hakkand tulema suur must kogu. Jüri läind taaspidi kätega selle kohe. Jäänd siis korrast ikka vähemaks, viimaks kabisend korra ja kadund see olevus. Nüid Tiina, Aadu naine, olnd tuas üksi.

Üks võõras mees tulnd, ütlend: "Sinu mees läks nüid raha näitama. Kui sa sii lubad, mis sinu ihus on, siis nad saavad raha. Siis on sääl suur tuul tulnd. Aadu olnd kolm kuud haige selle järel. Sii laps elab praegust.

Männa- ja kuusepuud - 3 päeva enne ja 3 päeva pärast kuu täissaamest on mahavõtmese aeg. Kui pole aja järgi võetud, ussid söövad ta puhtas ära. Siis sai 3 korda pääle sülitud ja üle parda visatud. Eila olid sa hea ilm, taane olid sa tahe ilm, mullu musta kuke ilm. Kui sa'p eidi minu pärast, eidi kurja saksa pärast. Ma läksi heinu tuuma niitist, siis tuli soe õhk vastu, sellest ma jäi haigeks.

Keik olnd hallikirju. Lehmaind läind säält kautu. Üks pull hakkand lehma innaga järgi ning oli lehma juures käind ka ära, aga siis pand merese ja oli kadund. Aga sellel lehmal oli tulnd hallikirju poeg. Sest on hallikirjude sugu siia Saaremaale tulnd. Pead vaatama, on ruun või märä, must voi valge, nõnda ütelda: "9 penikoormat edasi, 9 penikoormat tagasi. Kes elab, peab surema," nõnda 3 korda ütelda. Sa void sinni taga minna, kui Jänese perse valgeks läheb.

Kui tema sind kiusab, siis võta selle looma sitta ja põleta ahju ees pahupidi laava ära ja anna oma loomadele sisse ja mis üle jääb, pane laeka luki taha sinne niituse värava vahel on, võta ja põleta ära ja loomadele sisse anda. Merel pole puud, kivil pole juurt, linnul pole piima.

Tüi ülespidi, ladu alaspidi, kassisitt sa oled, kassisitaks sa jääd. Koerasitt sa oled, koerasitaks sa jääd - 3 korda nõnda ütelda. Ühe tasi peale ja kolme sõrmega risti üle tõmmatud. Itese pis taridese siun Maa-madu, merede madu.

Virumaa fotod

Teede pealt tuleb teris jälle, metsa põesast, põllustuse põllust, tuleb põesa sihest, teede pealt tuleb tervis jälle, kivi äerest kirjateks, mere äerest valguteks, maa rohu sarnatseks, kasteheina karmadseks; pea-alused, maa-alused, paksu parmaste alused. Perva vas sista sedela ranna tersga, Tolga Tus simrasmi Jumesla karmanas.

Võta kolm korda näpuga tuhka koldest ja pane ühe asja sisse tuhk ja mine lauta ja võta sõel ja lase pahupidi sõela läbi see tuhk elaja turja peale, aga kolm korda. Ja võta leivaluud ja sakitse 3 korda luuaga turja pealt. Siis võta luud ja mine sõnna, kus tua pühkmed keivad ja sakitse neid ka 3 korda ja ütle 9 korda: "Kasud juure sellele, kes seda mulle on teinud.

What does mud dreams mean? - Dream Meaning

Üks paneb kokku sooned-luud 2. Isa Poja ja Püha vaimu nimel. Ja siis lugeda Meie Isa palve. Rahu olgu Teiega. Mina olen see raamatu oma Jumaliku käega kirjutanud ja ingli Miikaeli saatnud maa peale, mis kuldkirjadega on kirjutud. Seal Pratüla linnas puu kivi peal - kes seda tähele paneb - seal ta seisab, see ristikivi, kes seda aga ära kirjutada tahab, sellel on ta väga kasuks. Kes pühapäeval tööd teeb, see on hukka mõistetud.

Selle pärast ma palun teid, et teie mitte pühapäeval tööd ei tee iga teisi töösse sundida.

muddy uriini pärast maitsetaimi võtmist mis töödeldud tsüstiitide ülevaateid

Teie peate kirikus käima ja südamest Jumalat paluma. ERA II8. Sina N:N: oled sitt minu eest. Tere, süda, armas kuld, kuldne meel ja takne meel. Merel pole puud, kivil pole juurt, sinul pole piima, tüü ülespidi, ladu alaspidi, kassisitt sa oled, kassisitaks sa jääd, koerasitt sa oled ja koerasitaks jäed 3 korda nõnda järgest lugeda.

Mõtelge haigete peäle omas taevariigis, tee nende ihud-liikmed kõik terveks, Jumala abi olgu teiega, Aamen! Õue minna ja põhjatuule sisse puhuda kolm korda, Jehova Jumal, vaata minu peäle, kes sa varga peale vaatad, ikka elde võite kelde Jeesuke, veri punane. Mis pean ma ütlema kaks ehk kom korda kinni hakates, mis on Jumala Poja nimi Jeesus Kristus, aja mustad kingad jalga, mustad sukad jalga, aja mustad kindad kätte, mustad leinariided üle, tule meid abi ehk sedaviisi.

Jumala see Isa, Jumala see poja ja see püha vaimu nimel Aamen xxx. Must mees käbi maate kautu, teete kautu, mine metsa puusid kautu, lõhmuspuude lõksutama, pahakspuusid paugutama, vesi jooseb, veri jookseb ormi kautu, niikui valged lund'e kautu, Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel Aamen xxx.

Võta üks muna, mitte palja käega, vaid kindaga ja pane sõnniku peäle, võta sõnnikuga seltsis see muna kätte, ja kokuta kolm korda looma suu ette ja ütle need sõnad: "Ar vehitu sih, por ar vehitu sih, por ar vehitu schpor. Sügisel, kui loomad kinni paned, ütle selle muna juures kolm korda: "Aamen, aamen, aamen. Vett teha. Rabandust ehk äkkest haigust aitama. Ja kurja vaimu kavalust rikkuma, minge, minge, minge, ma tahan teile abi saata, esite homiku, teiseks õhtuks, kolmandaks lõunaks, neljandaks põhja pool, Jumala Issa, poja ja pühavaimu nimel, red muddy verd jootmine x x Need sõnad loetakse kolmele korrale läbi.

Iga korra viimaste sõnade lugemise ajal tehtakse vassaku käe nimetissõrmega kolm risti. Maria-neitsike tuli taevast maha, kuldne katlekene käes, kuldne kulbikene sees, kuldne pulgakene peus, tegi silmad selgemaks, silmalauad lahkemaks, pese pale puhtakse, aja ihusta iluda.

Enne sind ep olnud roosi mitte, kui Jeesus kõndis mäe peäl. Jeesus läks üle mäe, kolm roosi oli temal käe, ühe ta ära lennatas, ühe ta ära suitsetas, ühe ta ära kautas.

äà ãäe æ îíî îñòàëîñü.

Sehest seata, peält peäta, alt juurita keskelt keata, Sinu nimel armas isa palun mina sind, võta sedasinast valu vähenda, mis see kuri paise selle inimese ihu sisse on tulnud, et ta jälle oma tervist võiks kätte saada, tee seda oma suurest armust, Aamen. Sator Opera ratas Opera role. Ie taisepes. Aketeste pes see senna ette karne karnedeos pekem, sest vasta see pee de x x x kolme sõrmega kolm risti vee peäle, ning need saab kolm kord loetud, ning kolm kord kuldasjaga ümber piiratud, kolm viitenurka ka peäle tehtud, niisama kui Mooses ussi vaskmau ülendas kõrbes, otse kui see kes selle peäle vaatas, sai terveks samal tunnil I.

Issa poja ja püha vaimu nimel Aamen Aamen Aamen. Meie Isa palve saab kolm kord järgest loetud. Jeesus läks üle maa ja talus neli roosi käes, see viimane kadus ära, see teine põles ära see kolmas lõppes ära see neljas ei pea mitte puutuma kellegi inimise Margebein kätt pead rinda, ehk üht liigend, sest kõik roosi, nõnda kui see valge, punane, must, sinine, roheline, kolne, sa veeroos, vasserroos, ussiroos, Schlangen roosileheroos Plant roos roos ja kõik roosid, nenda kui nende nimed on, peavad ära kaduma ja mitte enam jälle tagasi keerma, Jumala see Issa poja ja pühavaimu nimel Aamen.

Ja kõik, mis haavale häda ei tee x x red muddy verd jootmine Aamen. Isa poja ja püha vaimu nimel, Issameie palve saab ära loetud. See õnnistamine saab 3 õhtud nimetissõrmega haige hamba peale pannes. Mina võttan see valu ära nõnda kui Jumal teda omast pojast ristipeäl ära võttis kolme Jumala nimel x x x. Mina surman see ussi ära x x x mina teen need vermed lahti, nõnda kui Jumala poeg risti pealt lahti tehti. Üle muljuda kolm kord. Siis vaata kui kuu viimse veerandine on: x Jumala Issa poja ja püha vaimu nimel kõik kuri asi peab kõikuma, ja Jumala sõna läbi päesema kuri haigus ära kaduma nõnda kui Jeesus Kristus Jumala sõna läbi kurja haiguse peäle võimust sai, nõnda pean mina püha palvete läbi nende peäle võimust saama igavesest ajast igavesti.

Isa oled mulle annud Aamen 3 kord järgesti. X Püha risti täht olgu sinuga see Issa ja see poja ja see püha vaimu nimel. Kõik kuri asi peab kõikuma ja Jumala sõna läbi päesema, kurjad asjad ära kaduma nõnda kui Jeesus Kristus Jumala sõrme läbi kurjade vaimude peäle võimust sai nõnda pean ma red muddy verd jootmine palvete läbi nende peäle võimust saama. Igavesest igavesti. Tere, tere mõisa herra sina siidi sametis, mina lammas karune õigus teite, võit minu.

Saksa mees ja sõnad: Saksa mees soe sugugi pahane, koera karvane, sinu süda nõnda pehme kutt se villane virukas, minu süda nõnda kõva kutt tuline raudkivi peäl: ma soo meelest nõnda kutt Maria piim Jeesuse eest. Ma soo meelest nõnda kallis kutt kuld sinu kulmu sees, ma soo meelest nõnda armas kutt hõbe sinu hõlma sees, Jumal hoitku Maria keelgu seda vaimu sündimast, Ema ilma talumast, kes saab saksus elama igaveseks issanda orjaks, sellel läheb säsi särgi sisse, särgi tuli kube tuli karvane kasukas, kellega võib tules magada, tule all ka õhkuda, tule kirgedes kirjuta nüüd ja rahu issandaga, söön sinu sõnad, saan sinu silma sõela põhja havi keel, aavi meel mina sukur teite suus, mina mesi teite meeles, enne tuleb teile valge pea, mina su meelest kutt sukkur, kutt mesi, ho-oh vildsed kööved, oh kuldsed kööved, ei need mind kinni pidada, ma so meeles Proua sinu eest; oh vildsed kööved, oh kuldsed kööved, sul pole häda ilmasgid, Jeesus Nadsarenus Natsaretis Juudas kunni mina astun kohtumõistja maja ette, sealt aknast vaatvad kolm surnud meest, ühel pole pead, tõisel pole kopsu, kolmas on haige pime ja tumm?

Siis lapsed vinnivad neid lakke, kui pahna kõrsi palju lakke jääb, on hää viljaaasta, kui aga vähem jääb on vilets viljaaasta. Siis vinnivad lapsed pahna lakke, kui sinna kõrsi palju jääb, on hää vilja-aasta, kui aga vähe siis peab tuleval aastal nälga kannatama. Siis saab tugevasti kalu. Viinistu lähedal metsas on väike ümarik mägi, rahvas nimetab seda Hooneteperiks. See olevat olnud enne vanade eestlaste ohvripaik ehk hiis. Mägi ise on tihedalt kividega kaetud ja kasvatab väikseid mände red muddy verd jootmine kadakaid.

Umbes viiekümne aasta eest on säält võetud maha üks hiiglamänd, mis oli arvatavasti hiiemänd. Hooneteperi mäge on ümbritsenud mingi saladus, seda on peljatud. Karjalapsi on hoiatatud sinna minemast, tähendades: "Ärgä sinne mengä, seel on muuga keltrid! Kord oli juhatatud kedagi meest öösel Silmi kuusiku, sääl pidi olema rahaauk.

Mees läkski. Oli talvine öö. Kui ta jõudis lahe jääle, nägi ta Silmi kuusikust suurt tuld. Mehel oli keelatud tee peal kellegagi rääkimine. Kui ta edasi kõndis, tuli talle jääl kaks hunti vastu. Mees ütles: "Ah teijpne mehed oletegi! Tammehari on Otsa ja Haltja karjamaal, seil old ennevanast paks tammemets. Seil eländ kaikisugu loomi, aga ühel kerräl süüdetüd see polema ja jäänd järele paljas hari. Nii tuldki ütelüs "Tammehari". Praigusel lagejal kohal, mes kutsutakse Tammeharjaks, old keskel lebamets ja äärtes tammemets.

Sest saigi siis nime Tammehari. See mets vist poldeti ära vanuje inimeste judu järel. Viinistu ja Turbuneeme vahel oli ennem olnud suur tammemets. Seda metsa hüüti tammeharjaks, sest seel on mägine, kus otsas kasvanud palju tammi.

Kuid see mets oli pold ärä. Ja eks nee inimised ottaned seelt ka puid. Kaks või kolm tamme on veel järel. Rahvas räägib, et enne olnud Haldi saarel väga paks mets.

Sääl arvanud inimesed elama haldjaid. Seepärast antudki saare nimeks Haldi. Vanemad inimesed arvavad, et Tammeharja nimi on tulnud sellest, et sääl läheduses heinamaal kasvab tamm. Arvatakse ka, et sääl samas karjamaadel on võinud kasvada tammi. Jutustaja kuulnud need jutud oma vanematelt. Tammehari nime sai ta sellest, et sääl oli olnud suur tammik, aga nüüd on need maha raiutud, millest ainult kaks on järele jäänud.

Suurem asub Sääre talu heinamaal ja vähem Pärtli talu heinamaal. Kord juhatati Pärtlijaani vanamehele rahaauk, see pidi olema Silmi kuusikus. Talle juhatati, et tuli põleb rahaaugul ja määrati öö. Kui öö kätte jõudis, läks mees metsa ja nägi kaugelt juba tule ja kui ligemale jõudis, nägi ta meest tuld liigutamas. Siis hakkas Pärtlijaani vanamees hirmuga issameiet lugema ja ümber tule käima, tundmata mees ta kannul.

Korraga viskas tundmata mees kolm verist vasikakintsu P. Sama rahaauku juhatati ka Andikäspri vanamehele ja määrati ka öö ja üeldi, et temale tulevad kaks meest vastu, aga ta ei tohi nendele midagi ütelda. Kui vanamees läks, tulid talle kaks hunti vastu ja vanamees red muddy verd jootmine "Kas teie oletegi nee mihed, kes mulle vastu piid tulema," kui ta sai need sõnad üeldud, tuli talle meelde, et ta ei pidanud rääkima.

Kui vanamees rahaaugule jõudis, nägi ta koera mulda sütele pääle kraapivat, kuid äkki kadusid kõik ära, ainult suur helin oli veel järel. Pärispea Liidesoo lahes, mis asetseb Odakivi lähedal, on suur kivi meres. Selle peal olid olnud näkid ennast pesemas ja ehtimas. Ühel õhtul, kui old suur kisa ja laul külas, ehmund näkk ja hüpand merre. Pääle sidä ei ole teda enam nähtud.

Kivi aga Liide soos kannab Nägäkive nime. Pärispea Matsu talu koplis oli old enne sakslaste tulekut suur hiietamm. Rahvas palund selle all jumalat ja ohverdanud seal igal laupäeva õhtul ja teistel tähtpäevil.

Kui tulid sakslased, siis raiutud maha tamm ja varastatud ära. Elame väga viletsalt. Taat ütleb kalale: Elame viletsas onnis. Et [meil] olgu hea maja. Kala ütleb taadile: Mine, astu koju. Sul on uus maja. Taat tuleb koju. Õigus, on sugenenud uus maja. Eit sai rõõmsaks ja head rõivadki olid neile ilmunud. Jälle riidleb eit taadiga, et oleks neil teenijatüdruk.

Noh, eit ütleb, et: Et mina ei teeks midagi. Mine, taat, vee veerde, palu kuldkala ja las annab meile töölise. Taat läks vee äärde ja palus kuldkalalt töölist, et eit saaks prouaks. Kala ütleb: Mine, taat, oma koju. Eit saab prouaks. Nad hakkasid väga hästi elama. Eit hakkas taadile ütlema: Meile on veel vaja poissi. Et nemad, tüdruk ja poiss, teeksid tööd. Aga meie sinuga, vana- Çîëîòàÿ ðûáêà Áûëè êîãäà-òî ñòàðèê è ñòàðóõà. Ó íèõ áûëî ëèøü ðàçáèòîe êîðûòî. Îíè æèëè î eíü ïëîõî. Ñòàðóõà ñèëüíî ðóãàeò ñòàðèêà: «Íè eãî ó òeáÿ ïëîõîãî eëîâeêà íeò».

Ñòàðèê ñìàñòeðèë ñà îê è ïîøeë ê ðeêe ðûáó ëîâèòü. Õîäèë, õîäèë, íè îäíîé ðûáêè íe ïîéìàë. Ñeë ó âîäû è ñòàë ïëàêàòü: «Äîìîé ïîéäó, ñíîâà ñòàðóõà ñòàíeò ðóãàòü».

Âñòàë è çàáðîñèë â âîäó ñà îê. Eìó ïîïàëàñü çîëîòàÿ ðûáêà. Çîëîòàÿ ðûáêà ñòàëà ïðîñèòü ñòàðèêà: «Ñòàðèê, ñòàðèê, îòïóñòè ìeíÿ. Ñòàðèê eé ãîâîðèò: «Ìû äîìà æèâeì òîëüêî ñî ñòàðóõîé. Æèâeì rohi tsüstiidi raviks eíü ïëîõî». Ñòàðèê ãîâîðèò ðûáêe: «Æèâeì â èçáóøêe ïëîõîíüêîé. Ïóñòü áóäeò õîðîøèé äîì». Ðûáêà ãîâîðèò ñòàðèêó: «Ñòóïàé äîìîé. Áóäeò ó òeáÿ íîâûé äîì». Ñòàðèê ïîäõîäèò ê äîìó. Äeéñòâèòeëüíî, ïîÿâèëñÿ íîâûé äîì.

Ñòàðóõà îáðàäîâàëàñü, è ïîÿâèëàñü ó íèõ õîðîøàÿ îäeæäà. Îïÿòü ñòàðóõà ðóãàeò ñòàðèêà: «Ïóñòü ó íàñ áóäeò ðàáîòíèöà, äeâî êà». À ñòàðóõà ãîâîðèò: «òîáû ÿ íè eãî íe äeëàëà. Èäè, ñòàðèê, ê ðeêe, ïîïðîñè ó çîëîòîé ðûáêè, è ïóñòü äàñò íàì ðàáîòíèöó». Ñòàðèê ïîøeë ê ðeêe è ïðîñèò ó çîëîòîé ðûáêè ðàáîòíèöó, è ïóñòü ñòàðóõà ñòàíeò áàðûíeé. Ðûáêà ãîâîðèò: «Èäè, ñòàðèê, äîìîé. Áóäeò ñòàðóõà áàðûíeé». Ñòàëè îíè æèòü î eíü õîðîøî. Ñíîâà áàáêà ñòàëà ãîâîðèòü äeäó: «Íàì eùe Goldfish Once upon a time, there lived an old man and woman.

All they had was a broken trough. They lived very poorly. The woman harshly scolded the man: You, bad person, have nothing. The man made meshes. And went to the water to fish. Went there time and again, but caught no fish. He sat down by the water and started to cry: When I go home, the crone will be scolding me again.

Stood up and threw the meshes into water. He chanced upon a goldfish. The goldfish started to plead the old man: Dad, dad, let me go. I will doyou much good. The man told it: We live alone at home with my crone. We live very shabbily. The man red muddy verd jootmine the fish: We live in a shabby hut. If we would have a good house. The fish tells the man: Go, step home. You have a new house. The man goes home.

Truly, a new house has appeared. The woman became happy and good clothes appeared. Again the woman scolds the man, that they should have a serving maid. Well, the woman says: That I red muddy verd jootmine do nothing. Go, dad, to the water, ask the goldfish and let it give us a worker. The man went to the water and asked the goldfish for a worker and so the crone could be a lady.

The fish says: Go home, dad. The crone will be a lady. They began to live very well. Eit saadab taadi vee äärde paluma kuldkalalt poissi, et elaksid veel paremini. Taat läks vee äärde.

mida võib põhjustada kõhuvalu verejooksu põhjused kui tsüstiit

Tuli taat vee äärde ja hakkas paluma kuldkalalt poissi ja paremat elu. Kala tuli taadi juurde. Vaatas taadi peale. Pöördus sabaga taadi poole. Lõi sabaga vastu vett ja läks tagasi pimedasse vette. Taat läheb nuttes koju. Tuli koju. Neil oli jälle tagasi tekkinud vilets onn ja katkine küna.

Jäid taat ja eit nutma. Tšastuškad Külapidi kõnnin, jalas [mingisugused jalatsid], ehkki armastan tüdrukut, ärge riielge, tädikesed. Meie küla on suur, pirruga mõõdame, meie noorsugu on arvukas, iga õhtu pidutseme. Kodus mind riieldakse, nimetatakse leivasööjaks, ema, pane leivatükk kotti, ma lähen, ei ole vaja süüa. Tüdrukud, oh, te tüdrukud, kuhu te lähete? Lõbusad ööd, kaunid päevad? Päike kõrgel, kõrgel, peaks olema madalamal; armas kaugel, kaugel, peaks olema lähemal.

Ñòàðóõà ïîñûëàeò ñòàðèêà ê ðeêe ïðîñèòü ó çîëîòîé ðûáêè ìàëü èêà. È òîáû æèëè îíè eùe ëó øe. Ñòàðèê ïîøeë ê ðeêe. Ïðèøeë ñòàðèê ê ðeêe è ñòàë ïðîñèòü ó çîëîòîé kellele tsüstiidiga kokkupuutuda ìàëü èêà è æèçíè ïîëó øe. Ðûáêà ïðèïëûëà ê ñòàðèêó. Ïîñìîòðeëà íà ñòàðèêà. Ïîâeðíóëàñü ê ñòàðèêó õâîñòîì. Óäàðèëà õâîñòîì ïî âîäe è óøëà îáðàòíî â òeìíóþ âîäó. Ñòàðèê ðûäàÿ âîçâðàùàeòñÿ äîìîé. Ïðèøeë äîìîé. Ó íèõ îáðàòíî ïîÿâèëèñü ïëîõàÿ èçáóøêà è ðàçáèòîe êîðûòî.

Ïî äeðeâíe ÿ èäó, íà íîãàõ e eòêè, õîòü ëþáëþ ÿ âàøó äî ü, íe ðóãàéòeñü, òeòêè. Íàøà äeðeâíÿ áîëüøàÿ, ëó èíîé èçìeðeíà, ó íàñ ìîëîäeæè ìíîãî, êàæäûé âe eð ãóëÿeì. Ìeíÿ äîìà ðóãàþò, õëeá eäÿùèì íàçûâàþò; ñëîæè, ìàìà, õëeá â êîòîìêó, ÿ óéäó, íe íàäî eñòü. Äeâóøêè âû, äeâóøêè, êóäà âû èäeòe, êóäà âû èäeòe?

Ïî eìó ìeíÿ îñòàâëÿeòe, ïî eìó ìeíÿ îñòàâëÿeòe? Êàê red muddy verd jootmine áóäó æèòü, äeíü-íî ü ïðîâîäèòü, âeñeëûe íî è, êðàñèâûe äíè? Ñîëíöe âûñîêî, âûñîêî, íàäî áû ïîíèæe; ìèëûé äàëeêî, äàëeêî, íàäî áû ïîáëèæe boy. That they, the girl and the boy, would work. But me and you, old man, would only be telling them how they need to work. The crone sends the man to the water to ask the goldfish for a boy and so they would live even better.

The man went to the water. The man came to water and began asking the goldfish for for a boy and a better life. The fish came to the man.

Looked at him. Turned its tail towards the man. Splashed its tail against water and went back into the dark water. The man goes home crying.

Came home. They again had a shabby hut and a broken trough. The man and the woman kept crying. Chastushkas I am walking in the village, Wearing [some kind of footwear], Although I love a girl, Do not be cross, aunties.

Our village is big, Measured with fire stick, Our young people are numerous, Every evening we party. At home I am scolded, Called a bread-eater, Put, mother, a piece of bread, I am going, no need to eat. Girls, oh you girls, Where are you going? The sun high, high up, That it would be lower; My darling far, far away, That s he would be closer.

Me ei karda kedagi, noormehed saadavad. Äeâóøêè, â ëeñ íe õîäèòe, ëeøèe ñúeäÿò; ìû íèêîãî íe áîèìñÿ, ìîëîäûe ëàðíè ïðîâîäÿò. Girls, do not go to the forest, Fairies will eat you up. We are not afraid of anyone, Young men will escort us. Îé, îé, êàê ïëîõî â ãîðó ïîäíèìàòüñÿ, äà êàê eùe õóæe ìèëîãî çàáûòü. Oh, oh, how hard To go uphill, And harder still To forget a beloved. Oi, oi, missugune mure, ikka veel laulu laulan, pärast seda armsamat, keda ma armastan.

Îé, îé, êàêîe ãîðe, äà eùe ïeñíþ ïîþ, ïîñëe ýòîãî ìèëîãî, êîòîðîãî ÿ ëþáëþ. Armas Vaska, miks sa jooksed ära miks sa mind sobivaks ei pea? Vaska ütles: Kui ei jookse, tuleb anda palju raha. Ìèëûé Âàñÿ, ïî eìó óáeãàøü, ïî eìó ñâîeé ïàðîé íe ñ èòàeøü? Âàñÿ ñêàçàë: eñëè íe óáeæèøü, íàäî áóäeò äàòü ìíîãî ðóáëeé. Dear Vaska, why are you running away, Why don t you like me? Ükskord suudlesin ma poissi, meeletuks läks vaene poiss, see suudlus red muddy verd jootmine toidad last või ei.

Îäíàæäû öeëîâàëà ÿ ïàðíÿ, äî ñìeðòè èñïóãàëñÿ áeäíûé ïàðeíü; çà ýòîò ïîöeëóé, red muddy verd jootmine ïèùó äëÿ ðeáeíêà äîáóäeøü èëü íeò. Once I kissed a boy, The poor boy went mad, This kiss says: Will you be feeding the child or not.

Kus meie elame, seal seisis ammusest ajast tume mets, seal jooksis, seal jalutas pikasarveline valge põhja põder; hunt lõgistas oma hambaid, seal tatsas karu, seal lendasid ümberringi metslinnud, laanepüü; teder. Palju kütte kõndis, komi jahimehi.

Ãäe æèâeì ìû, òàì ñòîÿë î eíü äàâíî òeìíûé ëeñ, òàì áeãàë, òàì ãóëÿë äëèííîðîãèé áeëûé îëeíü; âîëê çóáàìè ñêðeæeòàë, òàì òîïàë ìeäâeäü, òàì êðóãîì ëeòàëà äè ü: ðÿá èê, òeòeðeâ, îõîòíèêîâ ìíîãî õîäèëî, êîìè îõîòÿùèéñÿ eëîâeê. Where we live, there grew A very old dark forest, There ran, there walked A long-antlered white reindeer moose ; A wolf chattered its teeth, There stomped a bear, Forest birds were flying all around, The hazel grouse, hunters often went [there], Komi hunters.

sümptomid haiget ja pidevalt tahavad minna tualetti tsüstiitist parim ravim

Ei taha niita soos, peaks hoopis põllul; ei taha naist armastada, tüdrukut tahaks armastada. Heina kuivatasin, kuivatasin vettis uuesti. Tüdruk sõrmuse pettis, pettis, hakkasin paluma ei andnud [tagasi]. Íe õî ó êîñèòü íà áîëîòe, íàäî á íà ìeæe; íe õî ó ñîáëàçíÿòü æeíó, äeâóøêó á ñîáëàçíèë.

Ñeíî ñóøèë, ñóøèë, îáðàòíî íàìîêëî, äeâóøêà êîëüöî âûìàíèëà, âûìàíèëà, ñòàë ïðîñèòü, íe äàëà. Do not want to scythe in a marsh, One should on a field; Do not want to love a woman, For I want to love a girl. I dried, dried the hay It got wet again. The girl cheated, cheated a ring, I started to ask she didn t consent.

Lõikan, lõikan, verd ei ole, lähen, lähen, teed ei ole. Ðeæó, ðeæó, êðîâè íeò, eäó, eäó, äîðîãè íeò? I am cutting, cutting, no blood, I am going, going, no road A boat 7 Üks valab, teine joob, kolmas tuleb välja? Îäèí ëüeò, äðóãîé ïüeò, òðeòèé ðàñòeò? One pours, the other drinks, a third will appear? Muinasjutt Kord üks mees abiellus. Ta elas oma naisega 20 aastat. Neil ei olnud ühtki last.